WEBLOG van Frits van der Wiel

WELKOM OP MIJN LOG.

Het is niet mijn bedoeling om hier een politiek dagboek bij te houden, maar als er iets te melden valt vanuit mijn beleving (PvdA-bril) op het politieke gebeuren in Cranendonck dan zal ik het zeker niet nalaten hierover iets te vertellen.

Je kunt zelf ook onderwerpen aandragen waarvan je wil weten wat ik ervan vind. Mail me of plaats hieronder een reactie.

DOOR PROBLEMEN (KWIJTRAKEN LOGS) BEN IK MET MIJN LOG VERHUISD NAAR EEN NIEUWE WEBLOGOMGEVING

 

_______________________________________________________ 

FOUT een flink aantal berichten kwijt

Mededeling: door een fout zijn er een flink aantal berichten kwijt geraakt. Door onvoorziene problemen, had de provider geen backup die jonger was dan die van 05-08-2008! Alle logs die erna geschreven zijn, zijn helaas verloren gegaan!

 

Voor mij reden om een nieuwe LOGomgeving te zoeken en te vinden.

Voortaan zit ik op de website van www.cranendonck.pvda.nl onder weblog.

 

Ik zie jullie daar.

 

Groetjes,

Frits van der Wiel

* Negatieve energie

De afgelopen weken speelt er zich binnen politiek Cranendonck weer van alles af. Naast de normale vergadercyclus en de daarbij behorende stukken is er nogal wat te doen geweest over een brief van het OCC (Ondernemerscontact Cranendonck) met kritiek op de relatie tussen het OCC en de gemeente Cranendonck en met name over de rol van wethouder Rudy Snel. Voor de oppositie iets waarmee ze aan de slag kunnen en mogelijkheden zien om deze rol in een kwaad daglicht te stellen. Ook ik heb mij de afgelopen weken intensief met dit dossier beziggehouden omdat daar nu eenmaal omgevraagd werd. Nu is het natuurlijk heel gemakkelijk om kritiek te uiten op de gemeente. "Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind".  En het is en blijft moeilijk om die kritiek te weerleggen, omdat je al snel terecht komt in een welles en niettes spel. Ook het krijgen van kritiek als gemeente is niet uniek. In de praktijk doe je het nu eenmaal niet snel goed. Ook in deze kwestie (één van de velen) blijkt, dat er een groot verschil van mening is in de beleving. De ene partij heeft de contacten en afspraken op die manier geïnterpreteerd en de andere partij ziet het weer anders. Communiceren blijkt nu eenmaal heel moeilijk te zijn. En ook in deze kwestie is er m.i. sprake van een verschillende beleving en is het niet eerlijk om de een of de andere partij de zwarte piet te geven. Zowel het OCC als de gemeente Cranendonck heeft in de communicatie met elkaar hier "fouten" gemaakt. Zijn het echter wel fouten ? Was het niet meer een gebrek aan duidelijke informatie en communicatie over en weer ? Ook in een goed huwelijk vindt er wel eens iets plaats. Dus een zaak om te kijken hoe de "vestoorde" relatie weer kan worden hersteld. Een zaak van het college om daar de komende tijd mee aan de slag te gaan. Ik heb er eerlijk gezegd al te veel "negatieve" energie in moeten stoppen. Want wie ben ik om daar een "eerlijk" oordeel over te geven. Ik ben geen psycholoog en ook geen psychiater, maar gewoon een raadslid. Misschien is het goed, dat ik voor beide partijen (OCC en de gemeente) een afspraak maak bij een communicatie- en gedragstrainer. Ik verwacht, dat men op het eind van die training tot de conclusie komt, dat er niets aan de hand is in de relatie en dat er door een aantal mensen van een mug een olifant wordt gemaakt. 

* De laatste in 2007

Het jaar zit er bijna op. Het vuurwerk wordt op verschillende plaatsen al ontstoken en de knallen zijn al regelmatig te horen. Altijd weer een moment om even stil te staan en het afgelopen jaar de revue te laten passeren. Er is van alles gebeurd zowel op politiek vlak als in de privésfeer. Leuke, maar ook minder leuke dingen. Gelukkig ben ik in staat om dingen die gebeurd zijn, snel achter me te laten en me weer te richten op de toekomst. En aan de vooravond van het nieuwe jaar denk je aan de dingen die gaan komen. Sommige dingen zijn al door me of voor me gepland. Veel politieke vergaderingen, zoals commissies, raadsbijeenkomsten en fractiebijeenkomsten staan al mooi in mijn agenda. Ook de perioden dat ik er even tussenuit piep voor een vakantie zijn al vastgelegd. Mooie vooruitzichten, maar nog ver weg. En verder zal het jaar 2008 hoogstwaarschijnlijk ook weer onverwachte dingen brengen. Zaken die je niet voorziet, maar wel op jouw pad komen. De leuke, maar ook minder leuke zaken. We wachten maar af en zien wat 2008 voor mij in petto heeft. Eind volgend jaar weet ik het te zeggen.

2008 wordt wel het jaar dat er in Maarheeze een stationnetje wordt gebouwd. Een klus waar ik vier jaar geleden samen met anderen de schouders onder heb gezet. Het is mooi, dat we dat doel toch hebben kunnen bereiken, ook heeft het heel wat bloed, zweet en tranen gekost. Maar ja, zoals jullie weten, ambtelijke en politieke molens draaien vaak heel langzaam. Veel te langzaam naar mijn mening. Als initiatiefnemer moet je over een zeer lange adem beschikken en ook heel veel geduld hebben. Maar als het uiteindelijk toch lukt, ben je die "sores" ook weer snel vergeten.

Zo dit was mijn laatste overpeinzing van 2007. Op naar 2008.

Ik wens jullie een goed uiteinde en een gezond en gelukkig 2008 toe.  

 

* een avondje vreemdgaan in Heeze-Leende

Maandagavond 19 december jl. ben ik eens gaan nieuwsgierigen in Heeze-Leende, waar de concept-gebiedsvisie en de concept-geurverordening op de agenda stond van de gemeenteraad van Heeze-Leende. Het is toch een vorm van vreemdgaan als raadslid uit Cranendonck. 

Ik maakte mij als raadslid al grote zorgen over dit onderwerp en deze zijn na het bezoek aan de raad van Heeze-Leende alleen maar toegenomen.  Het is duidelijk, dat men in Heeze-Leende  op een heel gemakkelijke manier omgaat met het Landbouwontwikkelingsgbied het Chijnsgoed. En misschien is dat ook wel  logisch omdat het Chijnsgoed, vanuit Heeze-Leende gezien,  ergens aan de achterste mem hangt zoals men dat hier zegt . Ik had en beetje het idee, dat het voor de gemeenteraad van Heeze-Leende  een beetje een ver van mijn bed show is. Ze praten over een gebied, vanuit hun perspectief gezien,  ver van de bewoonde wereld grenzend aan de voormalige gemeente Maarheeze. En het  is duidelijk, dat men in Heeze-Leende bij het  Chijnsgoed geen enkel historisch gevoel heeft en de ontwikkelingen daar alleen als positief ervaart. Ze hebben er immers alleen “plezier”van, zoals dat door een van de raadsleden uit Heeze-Leende werd geopperd. In Heeze-Leende maken zij zich helemaal niet druk over de gevolgen c.q. overlast die in Cranendonck gaat ontstaan.

Voor ons in Cranendonck ligt dat natuurlijk anders . De mogelijke ontwikkelingen in het Chijnsgoed gaan Maarheeze-Noord zondermeer belasten. En of we in staat zijn de knelpunten die daardoor ontstaan te voorkomen of op te lossen zal nog moeten blijken. Ik heb er eerlijk gezegd  een hard hoofd in, en dat heb ik in het verleden namens de PvdA fractie niet onder stoelen en banken geschoven. Maar ook binnen de raad van Cranendonck is de PvdA-fractie tot nu toe een roepende in de woestijn gebleken. En ook dat baart mij zorgen, omdat ik vind dat wij als raad op een zorgvuldige wijze met de mogelijke negatieve consequenties van de invulling van het LOG Chijnsgoed moeten omgaan.  Onze inwoners mogen dat van ons verwachten. Niet alleen onze burgers maar ook onze bestaande agrarische bedrijven aan de Sterkselseweg en ik kom daar zo dadelijk nog op terug.

Als je de discussie over het Chijnsgoed een beetje hebt gevolgd, dan zou je de indruk kunnen krijgen, dat door de meeste fracties ook binnen de raad van Cranendonck alleen maar gekeken wordt naar de grote worst die boven het Chijnsgoed hangt.  Niet boven het grondgebied van Cranendonck, maar boven het grondgebied van de gemeente Heeze-Leende. 

Wij krijgen als gemeente Cranendonck misschien een stukje worst wat overblijft en daarnaast een behoorlijke toename van stank, verkeershinder enz. en als gevolg daarvan naar mijn mening een verslechtering van het leefklimaat voor onze inwoners van Cranendonck en met name de omgeving van Maarheeze-Noord.

Ook al ziet die worst er nog zo lekker uit, we moeten ons als raad goed beseffen waar we mee bezig zijn. De PvdA-fractie is daar heel duidelijk in. Wij willen een duurzame oplossing voor dit gebied en wij bijten niet in die worst, zolang  dat negatieve gevolgen heeft voor onze inwoners en bestaande agrarische bedrijven op Cranendoncks grondgebied. Wij proberen in ieder geval wel oog te hebben voor de belangen van onze inwoners.

Tijdens de commissievergadering van 3 december heb ik namens de PvdA-fractie al aangegeven, dat uit de rapportage en berekeningen duidelijk blijkt, dat men niet in staat is gebleken een goede balans te vinden tussen enerzijds de voorgestane ontwikkelingen in het Chijnsgoed en een acceptabel leefklimaat voor de omgeving van het Chijnsgoed. In de rapportage wordt gesteld, dat aan de getoetste uitgangspunten en gestelde randvoorwaarden wordt voldaan.  Tijdens de commissievergadering van 3 december jl. heb ik al aangegeven, dat naar mijn mening hier niet aan wordt voldaan. Het is duidelijk, dat op basis van de voorgestelde gebiedsvisie er een verhoging van de geurbelasting (achtergrondbelasting) in Maarheeze plaatsvindt ten gevolge van het LOG Chijnsgoed, terwijl het uitgangspunt toch duidelijk was, namelijk geen verhoging van de geurbelasting (achtergrondbelasting) in Maarheeze ten gevolge van het LOG Chijnsgoed. Ook aan het uitgangspunt, dat voor het gehele reconstructieproces geldt, n.l. dat het aantal personen dat in de leefomgeving van het LOG Chijnsgoed hinder ondervindt, moet afnemen, wordt niet voldaan. Het aantal gehinderden neemt met name in het extensiveringsgebied en verwevingsgebied en voor de burgers, die woonachtig zijn in het gebied Chijnsgoed zelf, behoorlijk toe. Er is zelfs sprake van een slecht leefklimaat.

Het is daarom ook onverantwoord deze gebiedsvisie voor het gebied Maarheeze en omgeving de basis te laten zijn voor de geurverordening. Uit de memorie van toelichting behorende bij het raadstuk is gebleken, dat als men uit blijft gaan van de voorgestane invulling van het Landbouwontwikkelingsgebied Chijnsgoed waarmee is gerekend, zelfs bij een scenario 0,5 odeur/units op de kom van Maarheeze er nog steeds een toename plaatsvindt van de achtergrondbelasting op Maarheeze-Noord. En de conclusie moet dan ook getrokken worden, dat we nog eens goed moeten kijken samen met Heeze-Leende naar de invulling van het LOG, zoals het beperken van de voorgestane geurkoek die men in het LOG volgens planning wil gaan verdelen.

Of hiermee voldoende resultaat wordt bereikt om het leefklimaat in Maarheeze niet te laten verslechteren is nog de vraag. De komende maanden zal hierover nog veel gepraat gaan worden.

* Chijnsgoed brengt weer van alles in beweging

De geurproblematiek die de intensieve veehouderij mogelijk kan veroorzaken leverde de afgelopen week in Cranendonck weer de nodige discussie op. En terecht natuurlijk, omdat deze geurbelasting in de toekomst bepalend kan zijn voor het leefklimaat in onze gemeente. Verschillende belangen komen hierbij om de hoek kijken. De economische belangen van de agrarische ondernemers en de belangen van de bewoners in de directe en indirecte nabijheid van deze argrarische ondernemers. Want vooral die krijgen de gevolgen van deze grote intensieve veehouderijen om de oren, zoals geuroverlast, geluidsoverlast, verkeersoverlast enz.

Uit de discussie blijkt, dat een meerderheid van de raad nog steeds met oogkleppen op alleen naar de belangen van de agrarische ondernemers kijkt en onvoldoende de belangen van onze andere inwoners voor ogen heeft. Natuurlijk is de problematiek en de belangenafweging in het Chijnsgoed een zeer ingewikkelde materie en daar ligt mijns inziens ook het probleem. Het is zo divers, dat dit eigenlijk een "normaal" raadslid boven de pet groeit. Maar die raadsleden moeten wel een zorgvuldig besluit nemen in het belang van onze gemeente. Daar maak ik mij grote zorgen om.

 

* De geurverordening Cranendonck komt er aan

Een van de punten die de komende vergadercyclus op de rol staat,  is de concept-geurverordening. Een verordening die de gemeente kan vaststellen op grond van de Wet geurhinder en veehouderij. De normen die in deze verordening vastgesteld gaan worden, zijn bepalend voor het toekomstig leefklimaat binnen onze gemeente. Zeker de inwoners van Maarheeze zijn m.i. benieuwd wat hier uit gaat komen, gelet op de discussie rondom het LOG Chijnsgoed. Het is dan ook  belangrijk, dat onze inwoners hier goed op letten.

Ik hoop, dat de betreffende portefeuillehouder Frank Walkate gebruik gaat maken van de communicatiemogelijkheden richting de burgers. Mocht dit niet gebeuren dan veroorzaakt hij m.i. een probleem.    

* De kogel is door de kerk: Station Maarheeze

Eindelijk na 3 jaar ziet het er naar uit, dat de "kogel door de kerk" is. Het krantenartikel in het ED van vandaag met de kop "Maarheeze krijgt simpel stationnetje" is daarin duidelijk. Natuurlijk moeten er nog een paar bureaucratische processen doorlopen worden, zoals dat in ons democratisch landje gebruikelijk is, maar mijn eedsjaren geleden gedane uitspraak "er komt een station in Maarheeze" wordt hiermee nogmaals bevestigd.

Ik ben er altijd van overtuigd geweest, dat er een station in Maarheeze zou komen. Niet op basis van een gevoel, maar op basis van logische argumenten. Je mag gerust weten, dat ik vanmorgen weer met een trots gevoel de krant heb gelezen. Als initiatiefnemer en mede bestuurslid van de Stichting Station Maarheeze geef ik mijzelf, maar ook mijn mede bestuursleden Harry Vorst, Ruud Liebregts, Ad Schalk en leden van het Collectief Station Maarheeze een positief klopje op de schouder. Dankzij ons kunnen en mogen de inwoners van Cranendonck en omgeving begin 2009 gebruik maken van een "simpel" stationnetje in Maarheeze.  

 

* Begrotingsbeschouwingen zitten er weer op

Dinsdag, 13 november jl. is de Programmabegroting 2008 vastgesteld door de gemeenteraad van Cranendonck. Het was weer een lange zit. In verband met de verhindering van de burgemeester mocht ik als plaatsvervangend voorzitter van de raad het eerste gedeelte (van 16.00 -17.30 uur) van deze vergadering voorzitten. Toch een bijzonder moment om naast de wethouders en de griffier aan de andere van de tafel de vergadering te leiden en de raadsleden vanuit een geheel andere positie in de ogen te kijken. Ik heb het met plezier gedaan, maar was toch blij, dat de burgemeester om 19.00 uur de voorzittershamer weer van mij kon overnemen, zodat ik als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA ook actief kon gaan deelnemen aan de beraadslagingen en discussies. Want als plaatsvervangend voorzitter ben je in je rol  als technisch voorzitter toch wel politiek monddood.

Ik heb deze vergadering ontzettend genoten van mijn partijgenoot en wethouder Ton Kuiper, die met een vlijmscherp verhaal de kritiek van de oppositiepartijen op zijn handelen feilloos van tafel veegde.

De oppositie was er toch wel even stil van en hadden hierop geen weerwoord, zoals gebruikelijk. 

* Chijnsgoed in gevaar

In de raadsvergadering van 23 oktober jl. werd aan de door de PvdA ingediende stelling "Chijnsgoed, al goed" gediscussiëerd. Ook na de discussie is duidelijk, dat mijn fractie nog steeds als enige tegen de ontwikkeling van dit gebied is tot een zogenaamd LOG (Landbouwontwikkelingsgebied).  Wij zien nog steeds geen meerwaarde voor Cranendonck. De komst van mogelijke mega-intensieve veehouderijen leidt naar onze mening tot alleen maar een zwaardere belasting van het leefklimaat in deze mooie omgeving. Ik heb de indruk, dat nog steeds een groot aantal raadsleden zich niet bewust is van de mogelijke gevolgen. Dit heeft zondermeer te maken aan het gebrek van inhoudelijke kennis op dit gebied. Het is wel triest, dat dit kan leiden tot besluiten met vervlende gevolgen voor onze inwoners.

Ha daar is ie weer !

Het is weer behoorlijk hectisch de laatste weken. Op 1 oktober jl. ben ik begonnen aan een nieuwe baan bij de gemeente Eersel als Teamcoördinator Vergunningverlening (milieuvergunningen, bouwvergunningen, APV-vergunningen, vergunningen bijzondere wetten en milieubeleid). Mijn eerste indrukken zijn zeer positief en ik heb het er nu al naar mijn zin. Het is natuurlijk in het begin even wennen: andere organisatie, andere interne processen, andere mensen, andere computeromgeving (applicaties) enz.. Maar ik constateer ook, dat ik door deze baanswitch ook weer meer energie heb gekregen. Het zal wel door de uitdaging komen.

Nu de politiek. De laatste weken intensief bezig geweest met het schrijven van de Algemene Beschouwingen 2008 voor de PvdA. Heb je interesse ga naar onze website www.cranendonck.pvda.nl. Het komend weekend ga ik mij voorbereiden op de 1e ronde van de Algemene beschouwingen in de raadsvergadering van 23 oktober a.s. De PvdA gaat een pleidooi houden aan de hand van de stelling "Chijnsgoed, al goed".  

Lees verder...

De afgelopen weken

De afgelopen weken is het behoorlijk druk geweest aan het politieke front. Ook de komende weken moeten alle zeilen weer bij worden gezet om de afspraken na te komen. In de raadsvergadering is de concept-begroting 2008 uitgereikt. In de maand oktober/begin november moeten wij hier met de fractie intensief mee aan de slag. Daarnaast heb ik vanaf 1 oktober a.s. een nieuwe baan. Na 29 jaar werkzaam te zijn geweest in de gemeente Someren begin ik aan een nieuwe uitdaging in de gemeente Eersel. Ik heb er echt zin.

Hier een kort antwoord op de vragen van Jan, gesteld naar aanleiding van mijn vorige log.

Fietspad Laar-Broekkant: De grondaankopen zijn nog niet volledig afgerond. Met een grondeigenaar is men nog in gesprek. Ik verwacht, dat de gemeente desondanks gaat starten met de aanleg. Op zich een goede zaak, omdat uitstel m.i. niet kan wachten. Het kan niet zo zijn, dat één eigenaar de zaak stagneert.

Station Maarheeze: In oktober a.s. vindt er nog een overleg plaats tussen de verschillende partners (gemente-Provincie-SRE-NS-Prorail). Ik ga ervan uit, dat dan het definitieve positieve "JA" wordt gezegd. Begin 2009 moet de zaak dan klaar zijn en kunnen we na een lang proces eindelijk gaan profiteren van een station.

Muzenrijk: Op 28 februari jl. zijn de richtlijnen vastgesteld voor een Milieu-Effect-Rapportage. Het probleem is, dat het opstellen van een MER de nodige tijd kost. Rekening dient te worden gehouden met zeker een jaar. Daarnaast zal de initiatiefnemer nog met de provincie in gesprek moeten over de ontgrondingsvergunning. Voordat de 1ste schop in de grond gaat, moet zeker nog rekening gehouden worden met een paar jaar.

De afgelopen raadsvergadering is er ook gesproken over het Schepenhuis. Van mijn kant heb ik kritiek geuit op de wijze waarop ELAN in de Grenskoerier stemming aan het maken is. De vraag of het Schepenhuis nu wel of niet dient te worden verkocht, is thans nog niet aan de orde. Daarbij dient te worden opgemerkt, dat er momenteel binnen de raad geen meederheid te vinden is voor een verkoop. Op zich een begrijpelijke keuze. Echter ik vind wel, dat indien hiertoe uiteindelijk wordt besloten, de raad wel met de "billetjes bloot" moet en duidelijk moet aangegeven hoe men in de toekomst financieel de instandhouding van het Schepenhuis (waar het eigenlijk om gaat) garandeert. Het zo maar iets roepen is gemakkelijk. In het verleden is er wel meer cultureel erfgoed verdwenen. De raad dient wel duidelijk aan te geven aan de bevolking hoe zij dit zit en welke financiële middelen hier tegen over worden gezet. Ik ben benieuwd. 

 

 

en de komende weken wordt het weer behoorlijk druk aan het politieke front.

Tijd voor een LOG

Na maanden van afwezigheid door allerlei redenen (te veel om op te noemen) wordt het weer eens tijd voor een log. Want wat heeft het voor zin als je een weblog beheert als je er niets mee doet ?

Ik beloof, dat ik na een lange "rustperiode" weer eens aan de slag ga om de politieke zaken in Cranendonck te belichten vanuit mijn positie. Een paar belangrijke zaken zijn in aantocht, zoals de behandeling van de begroting 2008, de discussie rondom de toekomst van het Schepenhuis, de start van de bouw van de nieuwe sport- en turnhal, station Maarheeze, de aanleg van een fietspad tussen Maarheeze (Het Laar) en Budel (Broekkant) enz. enz.

U hoort nog van me.

Echt niet stil gezeten hoor !

Mijn laatste log dateert weer van 2 weken geleden. Niet dat ik het overmatig druk heb gehad, maar ik ben toch behoorlijk actief bezig geweest als raadslid en lid van de PvdA. Naast de onvoorziene contacten met de burgers van Cranendonck via een telefoontje of zo heb ik op 13 maart de raadsvergadering bijgewoond. Het was een korte vergadering (mag trouwens ook wel eens een keer). Op 12 en 14 maart vonden de informatiebijeenkomsten plaats over het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Ik had hier graag naar toe gewild, maar je kunt niet alles. Deze aan mijn fractiegenoten overgelaten.

In het weekend even bijkletsen met de wethouders over hun "heisessie" met het college. De wethouders hebben er een positrief gevoel aan overgehouden. Natuurlijk zijn er altijd zaken waar nog eens overgesproken moet worden. Maar Ton en Rudy hebben er zin om samen met de overige leden van het Colege, gemeentesecretaris Piet Machielsen en natuurlijk de ambtelijke organisatie nog actiever aan de slag te gaan.

Op 20 maart hebben wij als raad een begin gemaakt met de kerntakendiscussie. Het is nog even onwennig. Het is ook een behoorlijke klus. Maar desondanks heb ik er vertrouwen in, dat de gemeenteraad van Cranendonck dit klaart.

Op 22 maart met de fractie de komende commissievergadering voorbereidt.

De afgelopen dagen ben ik actief bezig gewest met een nieuwe website voor de PvdA afdeling Cranendonck. Over een paar weekjes kan ie wat mij betreft de lucht in.   

 

* Station Maarheeze en Muzenrijk

Beste Jan,

Heet van de pers. In de raadscommissie van 2 april a.s. komt het Plan van Aanpak Station Maarheeze aan de orde. Dit Plan van Aanpak beschrijft onder andere:

  • voorgeschiedenis en recente ontwikkelingen;
  • probleem-, en doelstelling en eindresultaat;
  • activiteitenplan, fasering enm tijdsplanning;
  • projectkosten en financiering;
  • projectorganisatie en communicatie, intern en extern.

Het streven is erop gericht om het station in 2008 te realiseren met als eindresultaat de bediening door NS met ingang van de dienstregeling 2009. Binnen het project wordt nog bezien of vooruitlopende hierop openstelling van een tijdelijk station op of in de directe nabijheid van de locatie Driebos tot de mogelijkheden kan behoren. Dit heeft te maken met de komende werkzaamheden aan de A2 naar Eindhoven toe.

Wat het Muzenrijk betreft worden in de komende raadsvergadering van 13 maart a.s. de richtlijnen voor het opstellen van een Milieu-effect-rapport (MER) vastgesteld. Hiermee wordt een serieus begin gemaakt om te komen tot dit recreatiepark. Of dit uiteindelijk ook gerealiseerd kan en mag worden is natuurlijk van een aantal factoren nog afhankelijk. Op de 1ste plaats natuurlijk van de resultaten van het MER-rapport en op de 2de plaats zullen de initiatiefnemers nog een robbertje moeten vechten met de provincie om een compromis te sluiten over de ontgronding van dit gebied. Er zal een probleem ontstaan indien met dieper dan 5 meter wil ontgronden. Deze diepte wordt momenteel door de provincie als grens gehanteerd. Wat dat betreft is het nog afwachten.   

Weer van alles en nog wat

De afgelopen weken ben ik met alles en nog wat beziggeweest. Op 28 februari jl. deelgenomen aan de vergadering van het Presidium ter voorbereiding van de raadsvergadering van 13 maart a.s. Op dezelfde avond nog aanwezig geweest als commissielid bij de vergadering van de geconbineerde raadscommissie Beleid en Controle. Van deze vergadering ben ik niet echt vrolijk geworden. Het was een lange zit. En als ik terugkijk op deze vergadering, dan vraag ik mij toch wel af, waar we als raadsleden ooit mee bezig zijn. Het was een zeer lange vergadering met veel onzinnige discussies. Er worden veel bijzaken ingebracht die niets met de hoofdzaak te maken hebben. Elk lid zou zich eens moeten gaan afvragen waar men eigenlijk mee bezig is. Het overkomt mij niet snel, maar die avond  voelde ik een duidelijke ergenis. Er werden zaken ingebracht die kant nog wal raakten, maar wel een rol gaan spelen in de "onzinnige"discussie. Ik heb mij voorgenomen een volgende keer te reageren en een verzoek te doen om gericht te discussiëren.

Als bestuurslid van Stichting Station Maarheeze heb ik op 2 februari jl. deelgenomen aan een gesprek met Eric van Merrienboer(Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer SRE en wethouder van Eindhoven) over het station in Maarheeze en op 9 februari 2007 op het provinciehuis met een vertegenwoordiging van de directie Economie en Mobiliteit.  Beide gesprekken hebben inzicht gegeven in de stand van zaken over de komst van het station. Eind 2008 is nog steeds het doel. Achter de schermen wordt er op allerlei nivo's aan de komst van het station gewerkt. Het is belangrijk om de vaart er in te houden. Hierover is geen enkel misverstand. Eind maart vindt er nog een gesprek plaats op gemeentelijk nivo met wethouder Walkate en de verantwoordelijk ambtenaar. De Stichting vindt het wenselijk, dat er regelmatig informatie naar buiten toe wordt gebracht over de stand van zaken en dat hier een rol is weggelegd voor de overheid. Ook een duidelijke projectorganisatie en planning is noodzakelijk om alle betrokkenen op de rails te houden.

Tussendoor vond er op 6 februari jl. een lokale PvdA-bijeenkomst plaats, waarin gebrainstormd is over de interne en externe communicatie binnen en vanuit onze PvdA-afdeling. Er zijn een paar leuke en mogelijk zinvolle suggesties op tafel gekomen, die nu nader worden uitgewerkt.

Op 8 februari kwam ter voorbereiding van de komende raadsvergadering de fractie bijelkaar in De Borgh. De agenda gaf geen aanleiding tot veel discussie. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om even bij te kletsen over een aantal zaken die zich momenteel afspelen of gaan spelen.             

 

"Inloopochtend" voor herhaling vatbaar

Afgelopen zaterdag hielden wij onze 1ste inloopochtend in het Schepenhuis te Budel. Ondanks het feit, dat het niet storm liep aan "inlopers" kan de PvdA toch positief terugkijken op deze activiteit. Als "PvdA-team" waren we weer een keer om andere redenen bij elkaar. Normaal kom je elkaar vooral en alleen tegen in het vergadercircuit. Het was zeker positief, omdat je ook in contact komt met burgers en niet-PvdA'ers en over zaken praat waar anders over gedacht wordt. En het hoeft ook niet altijd over politiek te gaan. Dat is het leuke van zo'n ochtend. Tijdens deze ochtend ontstond bij mij alweer het idee, om na de verkiezingen van 7 maart een werkbezoek voor Provinciale Staten te organiseren. Er komen veel nieuwe leden. Dus het is belangrijk om Provinciale Staten en mogelijk Gedeputeerde Staten uit te nodigen voor een bezoek aan Cranendonck. Ik heb hierover die ochtend al in het kort gesproken met de burgemeester en aanwezige vertegenwoordigers van het CDA en VVD (landelijke partijen), die nu ook deel uitmaken van de coalitie, zowel op provicnciaal als lokaal niveau. Het idee is positief ontvangen en zal wat mij betreft verder worden uitgewerkt.

Wat mij betreft blijven wij als PvdA-afdeling regelmatig contact zoeken met onze burgers. Naast onze website, de maandelijke spreekuren, persoonlijke contacten enz. is een inloopochtend een prima communicatiemiddel, dat wij moeten blijven inzetten.  Het is voor herhaling vatbaar.       

 

* Het PvdA-Congres: een dagje uit

Afgelopen zaterdag, 17 februari vond het PvdA-congres plaats. Samen met Willem van Gijzel stapte ik om 07.12 uur in Weert op de trein om via Utrecht naar Zwolle te reizen voor dit evenement.

Vrijdagavond vroeg een van mijn vrienden mij nog: wat bezielt jou toch om daar naar toe te gaan ? Het is natuurlijk moeilijk uit te leggen aan iemand die niet bij die club (lees: PvdA) direct betrokken is. Je moet het vergelijken met het gevoel, dat je een concert gaat bijwonen van jouw favoriete band of een wedstrijd van jouw favoriete club. Het is gewoon een hele leuke happening om je als gewone Cranendonckse "jongen" tussen de PvdA-coryfeeen te begeven en een praatje te maken met een toekomstige minister of staatssecretaris. Daarnaast is het voor mij een mooie gelegenheid om contacten te leggen, die je later nog nodig zou kunnen hebben als het om Cranendonckse zaken gaat. Het is één van de jaarlijkse hoogtepunten. Een politiek dagje uit.      

* De kogel is door de kerk - "INLOOPOCHTEND" GAAT DOOR

Zoals de totel van dit log al zegt: "De kogel is door de kerk". Natuurlijk op de eerste plaats de formatie. De PvdA gaat samen met het CDA en de Christen Unie het kabinet vormen. Komende zaterdag, 17 februari a.s. ga ik samen met Willem van Gijzel als afgevaardigden van de afdeling Cranendonck naar Zwolle voor het PvdA-congres waar het een en ander nog bekrachtigd dient te worden. Voor de organisatie van de inloopochtend (Willem van Gijzel, Kees Hoevenaars, Jules Durand en ondergetekende) plezierig dat het congres niet op de 24e plaats vindt en wij dus verder kunnen met het invullen van een zinvolle activiteit. Annemarie Moons heeft mij laten weten graag naar Cranendonck te komen. Het afgelopen weekend druk in de weer geweest om de uitnodigingen te versturen en de pers te benaderen met het verzoek aan deze inloopochtend de nodige aandacht te schenken. Alles bij elkaar een heel georganiseer. Morgenavond komt het organisatieteam nog even bij elkaar om de puntjes op de i te zetten. Ik heb er zin in. Weer een mooie gelegenheid om te netwerken, zowel met de Cranendonckse burgers, PvdA-leden en natuurlijk onze provinciale contacten. Er staan nog een paar zaken op de rol waar we met Annemarie over willen praten, zoals het Station Maarheeze, Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC), Muzenrijk (Billy Bird), reconstructie o.a. LOG Chijnsgoed, IJzeren Rijn enz.      

ORGANISATIE INLOOPOCHTEND 24 februari 2007

Naast de reguliere vergaderingen van de commissies en fractie ben ik de afgelopen weken bezig geweest met een draaiboek om op 24 februari a.s. een zogenaamde "inloopochtend" te organiseren in Cranendonck. Het is de bedoeling, dat op zaterdag, 24 februari a.s. tussen 10.00 - 12.30 uur de burgers, verenigingen e.d. in de gelegenheid worden gesteld om te contacten met onze wethouders en fractieleden. Tevens is voor deze bijeenkomst uitgenodigd Annemarie Moons, Gedeputeerde in de Provincie Noord-Brabant en lijsttrekker van de PvdA bij de komende Provinciale Staten verkiezingen op 7 maart a.s. Een mooie gelegenheid om de goeie banden die onze afdeling heeft met de PvdA-fractie in Provinciale Staten verder te versterken. Een aantal zaken die zeker aan de orde komen zijn: het station Maarheeze, Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC), Billybird-ontwikkelingen, IJzeren Rijn, Reconstructie enz. De organisatie is min of meer rond, zij het, dat de PvdA-landelijk nog roet in het eten kan gooien, omdat zij op 17 of 24 februari een PvdA-congres wil organiseren. Dit zou in eerste instantie op 10 februari platsvinden, maar in verband met de ontwikkelingen rondom de kabinetformatie wordt dit congres nu verplaatst naar de 17e of 24e februari. Voor ons jammer, omdat dit onze geplande activiteit op 24 februari kan doorkruisen. We moeten even afwachten. Maar onder voorbehoud nodig ik alle geïnteresseerden uit om 24 februari alvast (onder voorbehoud) vast te leggen in zijn of haar agenda. Grijp de kans en geef ons de kans met u in gesprek te komen over zaken die momenteel in of gaan spelen in Cranendonck.    

   

Landbouwontwikkelingsgebied "CHIJNSGOED" van de baan.

"Binnen het Chijnsgoed blijkt op basis van de berekeningen geen ruimte voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen (nieuwe bouwblokken) te bestaan. Er wordt alleen nog gesproken over een paar (beperkte) doorontwikkelingen van bestaande locaties. Hiermee wordt bevestigd wat wij altijd al hebben gezegd:  het Chijnsgoed is niet geschikt voor een Landbouwontwikkelingsgebied.Wat de PvdA-fractie betreft is het LOG Chijnsgoed van de baan en dient dit gebied aangewezen te worden tot een zogenaamd "verwevingsgebied" in het kader van de reconstructie".

 

De afgelopen dagen ben ik vooral met het Chijnsgoed bezig geweest. Daar was voldoende reden voor, omdat in de komende commissievergadering op 24 januari a.s. dit onderwerp op de agenda staat.

Mijn fractie heeft op basis van de ontvangen informatie bovenstaande conclusie kunnen trekken.

Nu er geen mogelijkheden blijken te zijn voor nieuwvestigingen en (beperkte) doorontwikkelingen in dit gebied van de bestaande agrarische bedrijven tot zogenaamde "duurzame" locaties is de grondslag voor een aanwijzing van dit gebied tot landbouwontwikkelingsgebied weggeslagen.

Wat ons betreft moet hier geen energie meer in worden gestoken en moeten wij als raad van Cranendonck op korte termijn een duidelijk besluit in deze nemen. Chijnsgoed dient aangewezen te worden tot een "verwevingsgebied" in het kader van de reconstructie. Deze boodschap kan wat ons betreft richting de provincie en reconstructiecommissie "Boven-Dommel".